Algemene Voorwaarden

1. Toepassingsgebied:

Alle commerciële transacties tussen de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "D.P.-Coating" (hierna "DP-Coating"), waarvan de zetel gevestigd is te 7711 Dottenijs, Kaaistraat 22, België, BTW BE 0447.941.545, RPR Bergen-Charleroi, afdeling Doornik en de klant, worden beheerst door onderhavige algemene voorwaarden.
DP-Coating heeft onder meer als activiteit: (i) het fabriceren en verkopen van dakgootbeugels, bevestigingsklemmen en aanverwante metalen producten (hierna de "Producten); (ii) het installeren van de Producten alsook (iii) het voorzien van duurzame coatings op door de klant verstrekte goederen (hierna de "Goederen" (van de klant) en de "Diensten"); (iv) export van de Producten en (v) verkoop van de Producten en/of afsluiten van overeenkomsten betreffende het leveren van Diensten middels haar webshop (hierna de "Webshop"). DP-Coating houdt eraan om zowel aan consumenten als aan professionele klanten haar Diensten te verstrekken en/of haar Producten te verkopen, ongeacht of het gaat om een offline verkoop of een verkoop middels de Webshop.
Door zijn bestelling/aankoop erkent de klant kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en de toepassing ervan te aanvaarden.
Deze voorwaarden hebben in ieder geval voorrang op eventuele voorwaarden van de klant, zelfs indien deze bepalen als enige te gelden.
De eventuele nietigheid van één of meerdere bedingen uit deze voorwaarden, doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van alle andere clausules. Ingeval van nietigheid van één van de bepalingen, zullen DP-Coating en de klant, in de mate van het mogelijke en volgens hun loyaliteit en overtuiging, onderhandelen om de nietige bepaling te vervangen door een equivalente bepaling die beantwoordt aan de algemene geest van onderhavige algemene voorwaarden.
DP-Coating houdt zich het recht voor haar algemene en eventuele bijzondere voorwaarden op ieder moment aan te passen of te wijzigen.
Het feit dat DP-Coating nalaat (herhaaldelijk) de strikte toepassing van een van de bepalingen van deze voorwaarden te eisen, kan niet worden beschouwd als stilzwijgende afstand van de rechten waarover DP-Coating krachtens onderhavige voorwaarden beschikt en verhindert DP-Coating niet om later de strikte naleving van die bepalingen te eisen.

2. Offerte:

Catalogi, nieuwsbrieven, notities, folders en publicitaire aankondigingen zijn niet te beschouwen als bindende offertes van de beschreven of afgebeelde producten.
Offertes van DP-Coating zijn geheel vrijblijvend en slechts te beschouwen als een uitnodiging tot aankoop of het plaatsen van een bestelling door de klant, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De prijs, beschrijving en de eigenschappen van de Producten en de Diensten zijn louter indicatief. Een offerte is slechts geldig voor een welbepaalde opdracht en geldt dus niet automatisch voor volgende opdrachten. Offertes omvatten enkel die Producten en/of Diensten die er uitdrukkelijk in vermeld worden. Elke offerte is slechts geldig voor de duur zoals vermeld op de offerte.
In het geval DP-Coating een minimum facturatiewaarde hanteert voor bepaalde Producten en/of Diensten zal hiervan melding worden gemaakt in de offerte.

3. Totstandkoming overeenkomst:

Een overeenkomst afgesloten op de maatschappelijke zetel komt pas tot stand nadat de bestelbon zowel door de klant als door een persoon bevoegd om DP-Coating te verbinden, is ondertekend, dan wel door begin van uitvoering van de overeenkomst door DP-Coating.
De aankoop of de overeenkomsten betreffende het leveren van Diensten, gesloten door middel van de Webshop, komt pas tot stand bij ontvangst door de klant van de bevestigingsmail van DP-Coating, zelfs wanneer deze door de klant wordt ontvangen in het "spam"-postvak van zijn emailaccount. Deze bevestigingsmail wordt pas verzonden door DP-Coating na een correcte betaling van de bestelling door de klant. Indien de consument-klant wenst dat de Diensten, voortvloeiende uit de overeenkomst gesloten door middel van de Webshop, reeds worden verstrekt tijdens de in artikel 12 bepaalde herroepingstermijn, dient de consument-klant hier uitdrukkelijk en op schriftelijke wijze om te verzoeken.
Eventuele wijzigingen of aanvullingen van de gesloten overeenkomst na de totstandkoming ervan zijn slechts geldig na schriftelijk akkoord van beide partijen.
Bij annulatie van de gesloten overeenkomst voorafgaand aan de levering, en desgevallend voordat het herroepingsrecht uitwerking krijgt, zelfs gedeeltelijk, behoudt DP-Coating zich het recht voor om aan de klant een schadevergoeding aan te rekenen van 10% van de prijs van de geannuleerde bestelling, met een minimum van 50 euro (€ 50,00), BTW inbegrepen, onverminderd het recht van DP-Coating op vergoeding van de werkelijk geleden schade indien zij deze kan bewijzen.
DP-Coating houdt zich het recht voor om voor de veiligheid en zekerheid van de klant bijkomende informatie te vragen aangaande de klant en diens activiteiten, en bij gebrek hieraan de uitvoering van de bestelling/opdracht te weigeren. Ingeval van bestellingen waarvan DP-Coating vermoedt dat de klant een Product aankoopt omwille van redenen die niet als objectief redelijk en aanvaardbaar kunnen beschouwd worden of ingeval uit de bestelling blijkt dat de klant de intentie heeft om de Producten zelf weder te verkopen, heeft DP-Coating het recht om te weigeren de bestelling uit te voeren.
In het geval DP-Coating zich omwille van objectieve redenen niet in staat ziet om uitvoering te geven aan de aankoop/opdracht, zoals maar niet beperkt tot het niet of niet meer voorradig zijn van Producten en/of de benodigde materialen, zal DP-Coating hiervan de klant binnen de 7 kalenderdagen na datum van het tot stand komen van de overeenkomst op de hoogte brengen. Reeds betaalde gelden zullen in dat geval binnen de 14 kalenderdagen na datum van het tot stand komen van de overeenkomst worden terugbetaald. In geen geval kan in dergelijke situatie een schadevergoeding worden geëist van DP-Coating.

4. Prijs:

Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro en zijn inclusief BTW, doch exclusief eventuele opstart-, verzendings- of andere administratieve kosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld (zoals bijvoorbeeld prijs excl. BTW voor professionele klanten). Eventuele kosten voor levering zullen steeds gescheiden worden vermeld. Eventuele opstartkosten zullen slechts aangerekend worden door DP-Coating ingeval de minimumfacturatiewaarde, zoals eventueel vermeld in de offerte, niet behaald wordt.
De Producten worden steeds verkocht aan de prijzen zoals geldend op het ogenblik van de totstandkoming van de overeenkomst en ingeval van een online aankoop, zoals vermeld op de Webshop.
Voor zover de prijzen zijn gebaseerd op de alsdan geldende hoogte van loonkosten, kosten van bestanddelen/ingrediënten, sociale premies en overheidslasten, vervoerskosten en verzekeringspremies, wisselkoersen en/of andere kosten is DP-Coating in geval van verhoging of verlaging van één of meer van deze prijsfactoren gerechtigd haar prijzen dienovereenkomstig te verhogen c.q. te verlagen en dit in overeenstemming met de wettelijk toegelaten normen.

5. Voorschot:

Behoudens ingeval van aankoop middels de Webshop, behoudt DP-Coating zich steeds het recht voor aan de klant bij bestellingen (i) 50 % van het totale bedrag als voorschot of (ii) aan de klant integrale betaling te vragen alvorens tot uitvoering van de overeenkomst over te gaan. Ingeval de klant weigert hierop in te gaan, behoudt DP-Coating zich het recht voor de gehele opdracht of aankoop of een gedeelte ervan te annuleren, zelfs indien de opdracht geheel of gedeeltelijk werd uitgevoerd of de Producten geheel of gedeeltelijk werden geleverd in welk geval de forfaitaire schadevergoeding van artikel 3 verschuldigd is.

6. Levering:

Opgave van het te verwachten tijdstip van levering/installatie is steeds bij benadering. Het overschrijden van de voorziene termijn kan onder geen enkele voorwaarde, behoudens in geval van opzet of zware fout in hoofde van DP-Coating, aanleiding geven tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst ten laste van DP-Coating.
Wijzigingen in de bestelling/opdracht doen de vooropgestelde lever- en/of installatietermijnen automatisch vervallen. DP-Coating is in geen geval aansprakelijk voor vertragingen, opgelopen als gevolg van het in gebreke blijven van leveranciers, de klant en/of enige andere derde. Overschrijding van de lever- en/of installatietermijn door DP-Coating ontheft de klant niet van zijn verplichtingen.
In het geval van een overeenkomst afgesloten op de maatschappelijke zetel van DP-Coating gebeurt de levering steeds EX WORKS (Incoterms® 2010), zowel wanneer de klant de Producten en/of zijn Goederen afhaalt op de maatschappelijke zetel als wanneer deze worden afgeleverd op het door de klant opgegeven leveringsadres. De overdracht van risico voor beschadigingen, vernielingen en verdwijningen met betrekking tot de Producten gaat steeds over op het ogenblik dat de klant de Producten afhaalt op de zetel van DP-Coating respectievelijk op het ogenblik dat ze door DP-Coating worden aangeboden voor vervoer. In het geval op het opgegeven tijdstip van levering en/of installatie DP-Coating in de onmogelijkheid verkeert hiertoe over te gaan wegens toedoen van de klant (bv. maar niet beperkt tot door afwezigheid van de klant of niet-bereikbaarheid van de klant) houdt DP-Coating eraan pas opnieuw over te gaan tot levering en/of installatie na het aanrekenen van de kosten aan de klant die zij dienaangaande heeft opgelopen (zoals maar niet beperkt tot verplaatsingskosten en opslagkosten). In het geval van een aankoop via de Webshop, zal de consument-klant gecontacteerd worden door DP-Coating betreffende de datum van levering op het door de consument-klant aangegeven leveringsadres. Ingeval de consument-klant niet aanwezig kan zijn, dient zij DP-Coating hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen binnen de 24 uur na voormelde mededeling door DP-Coating en aan te geven dat hij een nieuwe leveringsdatum wenst of de nodige instructies te geven dat de levering toch kan plaatsvinden (bv. door levering bij de buren of onder de carport). Bij het uitblijven van een reactie binnen voormelde termijn zal de levering plaatsvinden op de meegedeelde leveringsdatum en op het door de consument-klant verstrekte leveringsadres. De Producten worden steeds geleverd DELIVERED AT PLACE (Incoterms® 2010) op het door de klant opgegeven leveringsadres of op het alternatieve door de consument-klant verstrekte adres, zodat de overdracht van risico voor beschadigingen, vernielingen en verdwijningen met betrekking tot de Producten steeds overgaan op het ogenblik dat deze levering plaatsvindt. Bij afwezigheid van de klant of ingeval de levering, ondanks de instructies van de klant betreffende het alternatieve adres, toch niet mogelijk is, zullen de Producten een tweede maal aangeboden worden voor levering. De kosten daarmee verbonden zullen door DP-Coating doorgerekend worden aan de consument-klant.
DP-Coating behoudt zich het recht voor om gedeeltelijke leveringen te doen voor wat betreft om het even welke bestelling/opdracht en daarvoor een factuur op te maken.
Een gebrekkige of onvolledige levering kan noch de terughouding, noch de vertraging van de verschuldigde geldsommen wettigen.

7. Zichtbare & verborgen gebreken:

De klant moet onmiddellijk na levering maar in ieder geval voorafgaand aan de montage, gebruik en/of doorverkoop van de Producten en/of de Goederen, een eerste verificatie dienaangaande uitvoeren. Deze onmiddellijke verificatieplicht heeft onder meer betrekking op: (louter exemplatieve opsomming) hoeveelheid, samenstelling, afmetingen, conformiteit van de levering, zichtbare gebreken, juiste locatie(s), etc.).
De klant dient direct verifieerbare afwijkingen, op straffe van verval, te vermelden op het leveringsnota. Indien geen klachten worden meegedeeld op dit ontvangstdocument, wordt de klant geacht door zijn handtekening de levering te hebben goedgekeurd en aanvaard.
Voor consumenten-klanten geldt de wettelijke garantie voor verborgen gebreken van 2 jaar vanaf de datum van levering van de Producten en/of de Goederen (leveringsbon). Dergelijke garantie kan slechts worden ingeroepen voor zover de consument-klant kan aantonen dat het gebrek reeds bestond op het moment van levering. Alle klachten op grond van verborgen gebreken dienen, op straffe van verval, binnen 48 uur na de ontdekking ervan door de klant aan DP-Coating te worden meegedeeld via het emailadres info@dpcoating.com.
De garantietermijn waarvan professionele klanten genieten betreffende verborgen gebreken is deze zoals vastgelegd in de overeenkomst met de klant en zal steeds afhankelijk zijn van het gekochte Product of van het type coating dat gebruikt is voor de uitvoering van de opdracht. De garantietermijn zal steeds ingaan op datum van levering van de Producten en/of de Goederen (leveringsbon) en de verborgen gebreken dienen uiterlijk 48 uur na de ontdekking ervan schriftelijk aan DP-Coating te worden meegedeeld.
Indien geen klachten worden meegedeeld binnen deze termijnen, wordt deze geacht de levering te hebben goedgekeurd en aanvaard. Op straffe van onontvankelijkheid van de klacht moet de klant kunnen bewijzen dat hij de Producten en/of de Goederen zowel voor als na het ontdekken van de gebreken correct bewaard heeft.
Na het constateren van enig gebrek is iedere klant verplicht om het verder gebruik van het desbetreffende Product en/of Goed onmiddellijk te staken en voorts al het redelijke te doen en te laten doen ter voorkoming van (verdere) schade en correcte bewaring van de Producten en/of Goederen op straffe van onontvankelijkheid van de klacht.
De klant mag in geen geval de Producten en/of Goederen terugsturen aan DP-Coating zonder voorafgaandelijk akkoord van laatstgenoemde. DP-Coating behoudt zich het recht voor om samen met de klant, ter plaatse de gebreken te gaan vaststellen en de oorzaak ervan na te gaan. DP-Coating is in geen geval verantwoordelijk voor het verlies van of schade aan geretourneerde Producten en/of Goederen, tot wanneer deze door DP-Coating in haar magazijnen werden aanvaard.
De garantie of vrijwaring voor verborgen gebreken is in geen geval van toepassing indien de schade veroorzaakt is door:
a) Een onoordeelkundig of foutief gebruik van het Product en/of Goed;
b) Een onoordeelkundig of foutief onderhoud van het Product en/of Goed;
c) Gebreken die te wijten zijn aan normale slijtage, onjuiste behandeling, buitengewone belasting, gebruik van ongeschikte montage attributen, externe invloeden of schade veroorzaakt door overmacht;
d) Gebreken veroorzaakt door het niet naleven van de gebruikshandleiding of de installatievoorschriften zoals verstrekt bij de levering;
e) De verwerking, verandering en/of herstel door de klant of een derde.
Het indienen van een klacht geeft de klant niet het recht om zijn betalingsverplichtingen op te schorten. De klant is gehouden tot vergoeding van de kosten gemaakt naar aanleiding van onterechte klachten.
De waarborgen die DP-Coating aan de klant aanbiedt blijven naar eigen keuze en inzicht van DP-Coating beperkt tot (geheel of gedeeltelijke): (i) vervanging (ii) terugname van de betreffende Producten en/of Goederen, met creditering aan de klant.
De klant erkent dat DP-Coating geen garantie biedt dat de Producten en/of Goederen voldoen aan de regelgeving of vereisten die gelden in enig rechtsgebied behalve, de regelgeving of vereisten die gelden in België zoals deze geldt op het moment van levering van de Producten en/of Goederen aan de klant door DP-Coating, zodoende DP-Coating niet verantwoordelijk kan gesteld worden voor latere wetswijzigingen van welke aard dan ook.

8. Betaling:

Behoudens ingeval van een aankoop middels de Webshop en tenzij anders overeengekomen zijn alle facturen van DP-Coating steeds integraal betaalbaar contant op de maatschappelijke zetel van DP-Coating en zonder korting op factuurdatum. Deze factuur is betaalbaar binnen een termijn zoals vermeld op de factuur. Facturen kunnen enkel geldig schriftelijk worden geprotesteerd bij aangetekende brief binnen de 10 kalenderdagen na factuurdatum en met vermelding van factuurdatum, factuurnummer en een gedetailleerde motivering.
Voor elke factuur die geheel of gedeeltelijk niet betaald is op de vervaldag wordt van rechtswege, zonder voorafgaande ingebrekestelling, een nalatigheidsinterest aangerekend van 1% per maand, waarbij elke begonnen maand als volledig verlopen wordt beschouwd, en bovendien wordt het verschuldigde bedrag, verhoogd met 12 % van het factuurbedrag, met een minimum van vijftig euro (€ 50,00) (incl. BTW), ten titel van forfaitaire schadevergoeding, onverminderd het recht van DP-Coating om een hogere schadevergoeding te eisen.
Indien een klant in gebreke blijft om één of meerdere uitstaande vorderingen aan DP-Coating te voldoen, behoudt DP-Coating zich het recht voor elke verdere levering of uitvoering van de opdracht onmiddellijk stop te zetten en om zonder enige ingebrekestelling andere bestellingen en/of opdrachten als geannuleerd te beschouwen in welk geval de forfaitaire schadevergoeding zoals voorzien in artikel 3 is verschuldigd. Bovendien brengt dit de onmiddellijke opeisbaarheid mee van alle andere facturen, zelfs deze die nog niet vervallen zijn en vervallen alle toegestane betalingsvoorwaarden. Hetzelfde geldt ingeval van dreigend faillissement, gerechtelijke of minnelijke ontbinding, staking van betaling, alsook bij elk ander feit wijzend op de insolvabiliteit van de klant.
De onvoorwaardelijke betaling van een deel van een factuurbedrag, geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van de factuur. Deelbetalingen worden steeds aanvaard onder alle voorbehoud en zonder enige nadelige erkentenis, en eerst toegerekend op de inningskosten, vervolgens op het schadebeding, de vervallen rente en tenslotte op de oudste openstaande hoofdsom.
Gaat het echter om een aankoop via de Webshop dan kan deze door de klant online betaald worden via een bijzondere betalingsmodule voorzien op de website van DP-Coating of middels een andere voorziene betalingsmethode. Voor de verwerking van deze online transacties doet DP-Coating een beroep op externe professionele en gespecialiseerde partners die een betalingsplatform beheren. De financiële gegevens van de klant die worden ingevoerd in het kader van een online betaling worden enkel uitgewisseld tussen de externe partner en de betrokken financiële instellingen. DP-Coating heeft geen toegang tot de vertrouwelijke financiële gegevens van de klant. De online betalingen gebeuren met behulp van beveiligde protocollen. Op alle online betalingen zijn de algemene voorwaarden van de externe beheerder van het betalingsplatform van toepassing, die als enige de verantwoordelijkheid draagt met betrekking tot de correcte uitvoering van alle online betalingen.

9. Elektronische facturatie:

Door het aanvaarden van deze algemene voorwaarden, verklaart de klant zich uitdrukkelijk akkoord met het gebruik van elektronische facturatie door DP-Coating, behoudens schriftelijke afwijking tussen partijen.

10. Aansprakelijkheid:

Ieder advies door DP-Coating verleent aan de klant gebeurt vrijwillig, en wordt aanvaard op eigen risico en beslissing van de klant zonder dat DP-Coating hiertoe enige aansprakelijkheid draagt.
Opgave van de verwachte levensduur van de Producten en van de coating voorzien door DP-Coating op de Goederen van de klant is steeds bij benadering.
De Producten en/of Goederen worden aangeboden volgens het basisprincipe dat de klant alle redelijke maatregelen heeft genomen om zich ervan te vergewissen dat de aangekochte Producten en/of de Goederen geschikt zijn voor het door de klant beoogde gebruik/bestemming/toepassing. De Producten en/of de Goederen worden uitsluitend op verantwoordelijkheid en op risico van de klant gebruikt, die alle directe of indirecte gevolgen van welke aard dan ook op zich neemt. DP-Coating verstrekt in dit opzicht geen enkele garantie.
Met uitzondering van de vrijwaring door DP-Coating volgens bovenstaande garantiebepaling, is de aansprakelijkheid van DP-Coating beperkt tot de factuurwaarde (incl. BTW) van de door DP-Coating geleverde Producten en/of Goederen en in ieder geval beperkt tot de aansprakelijkheid die dwingend door de wet is opgelegd.
DP-Coating is in geen enkel geval gehouden tot het vergoeden van onrechtstreekse schade (zoals, maar niet beperkt tot, inkomstenderving of schade aan derden) noch tot gevolgschade.
DP-Coating is evenmin aansprakelijk voor gebreken die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt worden door een daad van de klant of van een derde, ongeacht of deze worden veroorzaakt door een fout of nalatigheid.
De klant draagt de volledige verantwoordelijkheid voor de aan DP-Coating afgeleverde Goederen en dient er bijgevolg voor te zorgen dat hij niet-gebrekkige Goederen verstrekt aan DP-Coating. Dientengevolge is DP-Coating onder meer niet aansprakelijk voor fouten in de coating wanneer deze het gevolg zijn van gebrekkige Goederen (zoals maar niet beperkt tot bramen, scherpe snijkanten, onderbroken lasnaden, lasspatten, verschillen in wanddikten groter dan 2-3 verhouding).
DP-Coating kan bovendien in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor fouten te wijten aan foutieve, laattijdige of onvolledige informatie (o.m. inzake het type coating) zoals meegedeeld door de klant.
De klant dient de DP-Coating te vergoeden voor alle aanspraken, indien DP-Coating door een derde wordt aangesproken ten gevolge van een fout van de klant. Bij gebreke aan een fout in hoofde van DP-Coating, zal er in geen geval een rechtstreekse vordering zijn ten voordele van de klant en/of elke andere derde die geen rechtstreeks contractuele band heeft met DP-Coating.

11. Eigendomsvoorbehoud en retentierecht:

In geval van een overeenkomst afgesloten op de maatschappelijke zetel van DP-Coating of een overeenkomst afgesloten buiten de verkoopsruimten van DP-Coating, behoudt DP-Coating zich de eigendom voor van de aan de klant geleverde Producten voor zolang de klant de prijs, kosten, intresten en alle andere toebehoren niet volledig heeft betaald. Niettemin zullen de risico's van het verlies of de vernietiging van de verkochte Producten integraal worden gedragen door de klant vanaf het moment van levering.
Het is de klant bijgevolg verboden de geleverde Producten hetzij te verkopen, hetzij te verpanden aan een derde, als betaalmiddel aan te wenden, met een zekerheid te bezwaren of erover op enige wijze te beschikken, zolang de totale prijs niet volledig is betaald. Voor zover als nodig wordt onderhavige clausule geacht voor elke levering herhaald te zijn.
De klant verbindt zich ertoe om DP-Coating onmiddellijk via aangetekend schrijven te verwittigen van elk beslag dat door een derde op de verkochte Producten zou zijn gelegd.
In geval de klant de aan DP-Coating toebehorende Producten - zelfs verwerkt - doorverkoopt, draagt hij vanaf dat ogenblik aan DP-Coating alle schuldvorderingen over die voortkomen uit deze doorverkoop. De klant is gehouden het bedrag dat hij ontvangt voor - de al dan niet bewerkte - Producten waarop het eigendomsvoorbehoud geldt, aan DP-Coating te laten geworden als vergoeding voor het beëindigen van het eigendomsrecht en als waarborg voor DP-Coating ten belope van de waarde van de Producten waarop dit eigendomsrecht rust. De eventueel betaalde voorschotten blijven DP-Coating verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop. De verwerking en/of montage van de Producten door de klant brengt geen eigendomsoverdracht teweeg. DP-Coating wordt mede-eigenaar van het product dat ontstaat na verwerking, zelfs als hiervoor andere goederen worden gebruikt, en dit ten belope van de waarde van de Producten waarvoor het eigendomsvoorbehoud geldt. De klant dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten op de onbetaalde Producten veilig te stellen.
Tenslotte behoudt DP-Coating zich het recht voor om de Goederen van de klant niet terug te geven, tot zolang de klant niet heeft voldaan aan de aan hem openstaande schulden, van welke aard dan ook, in kader hun contractuele relatie.

12. Herroepingsrecht:

De consument-klant beschikt over een recht tot herroeping zowel met betrekking tot de Producten aangekocht via de Webshop, alsook wanneer het gaat om een overeenkomst betreffende het leveren van Diensten afgesloten via de Webshop. Op grond van Boek VI Marktpraktijken & Consumentenbescherming van het Wetboek Economisch Recht heeft de klant het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn betreffende de Producten verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de klant of een door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het Product fysiek in bezit krijgt. De herroepingstermijn betreffende de Diensten verstrijkt 14 kalenderdagen volgend op de dag waarop de Dienstenovereenkomst werd afgesloten. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant DP-Coating (7711, Dottenijs, Kaaistraat 22, België, Tel +32 56 34 35 03, fax +32 56 84 08 38, info@dpcoating.com) via een ondubbelzinnige verklaring per post of per mail op de hoogte stellen van zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen. De klant kan hiervoor ook gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping maar is hiertoe niet verplicht. De klant kan het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijk geformuleerde verklaring ook elektronisch invullen en opsturen via onze website. Als de klant van deze mogelijkheid gebruik maakt zal DP-Coating de klant onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bv. per email) een ontvangstbevestiging van diens herroeping sturen. Om de herroepingstermijn na te leven, volstaat het dat de klant zijn mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.
Als de klant de overeenkomst herroept, ontvangt de klant alle betalingen die hij op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de klant voor een andere wijze van levering dan de door DP-Coating geboden goedkoopste standaardlevering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen nadat DP-Coating op de hoogte is gesteld van de beslissing van de klant de overeenkomst te herroepen, van DP-Coating terug.
DP-Coating betaalt de klant alsdan terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zal de klant voor zulke terugbetalingen geen kosten in rekening worden gebracht. DP-Coating mag wachten met de terugbetaling tot DP-Coating de Producten heeft terug gekregen of de klant heeft aangetoond dat hij de Producten heeft teruggezonden, al naargelang welk tijdstip eerst valt. De klant dient de Producten onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij besluit de overeenkomst te herroepen aan DP-Coating heeft meegedeeld, aan DP-Coating de Producten terug te zenden of te overhandigen.
De klant is op tijd als hij de Producten terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de Producten komen voor rekening van de klant, tenzij anders overeengekomen. De klant is alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de Producten die het gevolg is van het gebruik van de Producten, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de Producten vast te stellen. De terugbetaling van de leveringskosten door DP-Coating verloopt steeds pro rata. (Bijvoorbeeld: Klant koopt 2 producten aan en stuurt 1 terug bij herroeping. In dat geval dient DP-Coating de leveringskosten maar voor 50% terug te betalen.) Wanneer DP-Coating echter gebruikt maakt van een forfaitaire leveringskost, zal bij een gedeeltelijke herroeping DP-Coating niet gehouden zijn om enige leveringskost terug te betalen.
Het teruggezonden Product mag niet in gebruik genomen zijn en dient zich in dezelfde staat te bevinden als op het ogenblik van de levering. Bovendien dient het Product in de originele verpakking waarin het Product werd verzonden, teruggezonden te worden, al dan niet geopend en inclusief alle bij het Product geleverde toebehoren, zodoende DP-Coating ook na herroeping het Product nog kan doorverkopen aan een derde.
Onverminderd het voorgaande geldt dat, wanneer de consument-klant zijn herroepingsrecht uitoefent nadat hij DP-Coating schriftelijk heeft verzocht om tijdens de herroepingstermijn aan te vangen met de levering van de Diensten (cfr. art. 3 §2), hij aan DP-Coating een bedrag verschuldigd is evenredig aan de Diensten reeds geleverd op het moment dat de consument-klant zijn herroepingsrecht uitoefent, vergeleken met de volledige uitoefening van de overeenkomst.
In geen geval beschikt een professionele klant over het recht tot herroeping. Verder is het herroepingsrecht uitgesloten voor alle Producten die geïndividualiseerd zijn of het voorwerp hebben uitgemaakt van enig maatwerk.

13. Promoties:

Promotionele toegiften door DP-Coating, in welke vorm dan ook (zoals maar niet beperkt tot prijsverminderingen, kortingsbonnen, gratis verzending, etc.) dienen steeds gebruikt te worden volgens de richtlijnen zoals uitdrukkelijk aangegeven dienaangaande. In ieder geval kunnen deze slechts op 1 bestelling betrekking hebben, niet gecumuleerd worden en dragen deze een persoonlijk karakter.

14. Overmacht/hardship:

Indien DP-Coating wegens overmacht in de onmogelijkheid verkeert om haar verplichtingen uit te voeren of de uitvoering ervan onredelijk verzwaart, heeft zij het recht om de uitvoering ervan geheel/gedeeltelijk en voorlopig voor de duur van deze overmacht/hardship, dan wel definitief op te schorten, ofwel te heronderhandelen met de klant ofwel de herziening of ontbinding van de overeenkomst te vragen bij eenvoudige schriftelijke betekening aan de klant, zonder tot enige vooropzeg gehouden te zijn of enige schadevergoeding verschuldigd te zijn.

15. Schuldcompensatie:

Overeenkomstig de bepalingen van de Wet op de Financiële Zekerheden van 15 december 2004 compenseren en verrekenen DP-Coating en de klant automatisch en van rechtswege alle actueel bestaande en toekomstige schulden opzichtens elkaar. Dit betekent dat in de permanente relatie tussen DP-Coating en de klant steeds maar de grootste schuldvordering per saldo na de voormelde automatische verrekening overblijft.
Deze schuldvergelijking zal in elk geval tegenstelbaar zijn aan de curator en de overige samenlopende schuldeisers, die zich dus niet zullen kunnen verzetten tegen de door partijen doorgevoerde schuldvergelijking.

16. Persoonsgegevens:

De klant geeft aan DP-Coating de toelating om de door de klant verstrekte persoonsgegevens op te nemen in een geautomatiseerd gegevensbestand. DP-Coating handelt hierbij in overeenstemming met de Belgisch wet verwerking persoonsgegeven d.d. 8 december 1992.
Deze gegevens zullen gebruikt worden met het oog op het voeren van informatie- of promotiecampagnes in verband met de door DP-Coating aangeboden prestaties en/of producten in het kader van de contractuele relatie tussen DP-Coating en de klant.
De klant kan steeds om mededeling en verbetering van zijn gegevens vragen. Indien de klant geen commerciële informatie van DP-Coating meer wenst te ontvangen, dient de klant DP-Coating hiervan op de hoogte te brengen.

17. Beeldmateriaal:

Ingeval DP-Coating beeldmateriaal maakt, al dan niet bij de klant zelf, van de aan de klant geleverde Producten en/of Diensten, geeft de klant aan DP-Coating de toelating om het beeldmateriaal te gebruiken voor: (louter exemplatieve opsomming) algemene informatie, publicitaire doeleinden, publicatie op de website van DP-Coating, publicatie in folders, etc.

18. Intellectuele Eigendomsrechten:

DP-Coating behoudt de auteursrechten en alle intellectuele rechten op de door haar ontwikkelde coatings, geproduceerde Producten en opgemaakte documenten, sjablonen, technische beschrijvingen, plannen, tekeningen, modellen, stalen of foto's (niet-limitatieve opsomming) en dit ongeacht of aan de klant voor de vervaardiging ervan kosten werden in rekening gebracht.
Geen enkele offerte, bestelling, overeenkomst of samenwerking kan worden geïnterpreteerd als dat de klant enige eigendomsrecht of ander exclusief recht zou verkrijgen op voormelde gegevens. Deze gegevens mogen, zolang deze niet publiek toegankelijk worden gemaakt door DP-Coating, zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van DP-Coating niet worden gekopieerd, gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor zij bestemd zijn of aan derden getoond worden en dienen op eenvoudig verzoek onmiddellijk te worden terugbezorgd aan DP-Coating.
DP-Coating heeft het recht ze te gebruiken voor publicitaire doeleinden zonder aan de klant enige vergoeding verschuldigd te zijn.

Elke inbreuk door de klant op deze paragraaf geeft aanleiding tot betaling van een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 50% van de prijs van de Producten of Diensten onverminderd vergoeding van hogere bewezen schade.

19. Bevoegde rechtbank en recht:

Het Belgisch recht is van toepassing.
Geschillen behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement waar DP-Coating haar maatschappelijke zetel heeft, tenzij DP-Coating hiervan uitdrukkelijk afwijkt.

20. Taal:

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen erkent de klant dat de taal van deze algemene voorwaarden eveneens de voertaal vormt in alle commerciële transacties met DP-Coating. De Nederlandstalige versie van deze algemene voorwaarden is de enige authentieke. Eventuele vertalingen hiervan zijn een loutere commerciële toegift naar de klant toe.

1. Toepassingsgebied:

Alle commerciële transacties tussen de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "D.P.-Coating" (hierna "DP-Coating"), waarvan de zetel gevestigd is te 7711 Dottenijs, Kaaistraat 22, België, BTW BE 0447.941.545, RPR Bergen-Charleroi, afdeling Doornik en de klant, worden beheerst door onderhavige algemene voorwaarden.
DP-Coating heeft onder meer als activiteit: (i) het fabriceren en verkopen van dakgootbeugels, bevestigingsklemmen en aanverwante metalen producten (hierna de "Producten); (ii) het installeren van de Producten alsook (iii) het voorzien van duurzame coatings op door de klant verstrekte goederen (hierna de "Goederen" (van de klant) en de "Diensten"); (iv) export van de Producten en (v) verkoop van de Producten en/of afsluiten van overeenkomsten betreffende het leveren van Diensten middels haar webshop (hierna de "Webshop"). DP-Coating houdt eraan om zowel aan consumenten als aan professionele klanten haar Diensten te verstrekken en/of haar Producten te verkopen, ongeacht of het gaat om een offline verkoop of een verkoop middels de Webshop.
Door zijn bestelling/aankoop erkent de klant kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en de toepassing ervan te aanvaarden.
Deze voorwaarden hebben in ieder geval voorrang op eventuele voorwaarden van de klant, zelfs indien deze bepalen als enige te gelden.
De eventuele nietigheid van één of meerdere bedingen uit deze voorwaarden, doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van alle andere clausules. Ingeval van nietigheid van één van de bepalingen, zullen DP-Coating en de klant, in de mate van het mogelijke en volgens hun loyaliteit en overtuiging, onderhandelen om de nietige bepaling te vervangen door een equivalente bepaling die beantwoordt aan de algemene geest van onderhavige algemene voorwaarden.
DP-Coating houdt zich het recht voor haar algemene en eventuele bijzondere voorwaarden op ieder moment aan te passen of te wijzigen.
Het feit dat DP-Coating nalaat (herhaaldelijk) de strikte toepassing van een van de bepalingen van deze voorwaarden te eisen, kan niet worden beschouwd als stilzwijgende afstand van de rechten waarover DP-Coating krachtens onderhavige voorwaarden beschikt en verhindert DP-Coating niet om later de strikte naleving van die bepalingen te eisen.

2. Offerte:

Catalogi, nieuwsbrieven, notities, folders en publicitaire aankondigingen zijn niet te beschouwen als bindende offertes van de beschreven of afgebeelde producten.
Offertes van DP-Coating zijn geheel vrijblijvend en slechts te beschouwen als een uitnodiging tot aankoop of het plaatsen van een bestelling door de klant, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De prijs, beschrijving en de eigenschappen van de Producten en de Diensten zijn louter indicatief. Een offerte is slechts geldig voor een welbepaalde opdracht en geldt dus niet automatisch voor volgende opdrachten. Offertes omvatten enkel die Producten en/of Diensten die er uitdrukkelijk in vermeld worden. Elke offerte is slechts geldig voor de duur zoals vermeld op de offerte.
In het geval DP-Coating een minimum facturatiewaarde hanteert voor bepaalde Producten en/of Diensten zal hiervan melding worden gemaakt in de offerte.

3. Totstandkoming overeenkomst:

Een overeenkomst afgesloten op de maatschappelijke zetel komt pas tot stand nadat de bestelbon zowel door de klant als door een persoon bevoegd om DP-Coating te verbinden, is ondertekend, dan wel door begin van uitvoering van de overeenkomst door DP-Coating.
De aankoop of de overeenkomsten betreffende het leveren van Diensten, gesloten door middel van de Webshop, komt pas tot stand bij ontvangst door de klant van de bevestigingsmail van DP-Coating, zelfs wanneer deze door de klant wordt ontvangen in het "spam"-postvak van zijn emailaccount. Deze bevestigingsmail wordt pas verzonden door DP-Coating na een correcte betaling van de bestelling door de klant. Indien de consument-klant wenst dat de Diensten, voortvloeiende uit de overeenkomst gesloten door middel van de Webshop, reeds worden verstrekt tijdens de in artikel 12 bepaalde herroepingstermijn, dient de consument-klant hier uitdrukkelijk en op schriftelijke wijze om te verzoeken.
Eventuele wijzigingen of aanvullingen van de gesloten overeenkomst na de totstandkoming ervan zijn slechts geldig na schriftelijk akkoord van beide partijen.
Bij annulatie van de gesloten overeenkomst voorafgaand aan de levering, en desgevallend voordat het herroepingsrecht uitwerking krijgt, zelfs gedeeltelijk, behoudt DP-Coating zich het recht voor om aan de klant een schadevergoeding aan te rekenen van 10% van de prijs van de geannuleerde bestelling, met een minimum van 50 euro (€ 50,00), BTW inbegrepen, onverminderd het recht van DP-Coating op vergoeding van de werkelijk geleden schade indien zij deze kan bewijzen.
DP-Coating houdt zich het recht voor om voor de veiligheid en zekerheid van de klant bijkomende informatie te vragen aangaande de klant en diens activiteiten, en bij gebrek hieraan de uitvoering van de bestelling/opdracht te weigeren. Ingeval van bestellingen waarvan DP-Coating vermoedt dat de klant een Product aankoopt omwille van redenen die niet als objectief redelijk en aanvaardbaar kunnen beschouwd worden of ingeval uit de bestelling blijkt dat de klant de intentie heeft om de Producten zelf weder te verkopen, heeft DP-Coating het recht om te weigeren de bestelling uit te voeren.
In het geval DP-Coating zich omwille van objectieve redenen niet in staat ziet om uitvoering te geven aan de aankoop/opdracht, zoals maar niet beperkt tot het niet of niet meer voorradig zijn van Producten en/of de benodigde materialen, zal DP-Coating hiervan de klant binnen de 7 kalenderdagen na datum van het tot stand komen van de overeenkomst op de hoogte brengen. Reeds betaalde gelden zullen in dat geval binnen de 14 kalenderdagen na datum van het tot stand komen van de overeenkomst worden terugbetaald. In geen geval kan in dergelijke situatie een schadevergoeding worden geëist van DP-Coating.

4. Prijs:

Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro en zijn inclusief BTW, doch exclusief eventuele opstart-, verzendings- of andere administratieve kosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld (zoals bijvoorbeeld prijs excl. BTW voor professionele klanten). Eventuele kosten voor levering zullen steeds gescheiden worden vermeld. Eventuele opstartkosten zullen slechts aangerekend worden door DP-Coating ingeval de minimumfacturatiewaarde, zoals eventueel vermeld in de offerte, niet behaald wordt.
De Producten worden steeds verkocht aan de prijzen zoals geldend op het ogenblik van de totstandkoming van de overeenkomst en ingeval van een online aankoop, zoals vermeld op de Webshop.
Voor zover de prijzen zijn gebaseerd op de alsdan geldende hoogte van loonkosten, kosten van bestanddelen/ingrediënten, sociale premies en overheidslasten, vervoerskosten en verzekeringspremies, wisselkoersen en/of andere kosten is DP-Coating in geval van verhoging of verlaging van één of meer van deze prijsfactoren gerechtigd haar prijzen dienovereenkomstig te verhogen c.q. te verlagen en dit in overeenstemming met de wettelijk toegelaten normen.

5. Voorschot:

Behoudens ingeval van aankoop middels de Webshop, behoudt DP-Coating zich steeds het recht voor aan de klant bij bestellingen (i) 50 % van het totale bedrag als voorschot of (ii) aan de klant integrale betaling te vragen alvorens tot uitvoering van de overeenkomst over te gaan. Ingeval de klant weigert hierop in te gaan, behoudt DP-Coating zich het recht voor de gehele opdracht of aankoop of een gedeelte ervan te annuleren, zelfs indien de opdracht geheel of gedeeltelijk werd uitgevoerd of de Producten geheel of gedeeltelijk werden geleverd in welk geval de forfaitaire schadevergoeding van artikel 3 verschuldigd is.

6. Levering:

Opgave van het te verwachten tijdstip van levering/installatie is steeds bij benadering. Het overschrijden van de voorziene termijn kan onder geen enkele voorwaarde, behoudens in geval van opzet of zware fout in hoofde van DP-Coating, aanleiding geven tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst ten laste van DP-Coating.
Wijzigingen in de bestelling/opdracht doen de vooropgestelde lever- en/of installatietermijnen automatisch vervallen. DP-Coating is in geen geval aansprakelijk voor vertragingen, opgelopen als gevolg van het in gebreke blijven van leveranciers, de klant en/of enige andere derde. Overschrijding van de lever- en/of installatietermijn door DP-Coating ontheft de klant niet van zijn verplichtingen.
In het geval van een overeenkomst afgesloten op de maatschappelijke zetel van DP-Coating gebeurt de levering steeds EX WORKS (Incoterms® 2010), zowel wanneer de klant de Producten en/of zijn Goederen afhaalt op de maatschappelijke zetel als wanneer deze worden afgeleverd op het door de klant opgegeven leveringsadres. De overdracht van risico voor beschadigingen, vernielingen en verdwijningen met betrekking tot de Producten gaat steeds over op het ogenblik dat de klant de Producten afhaalt op de zetel van DP-Coating respectievelijk op het ogenblik dat ze door DP-Coating worden aangeboden voor vervoer. In het geval op het opgegeven tijdstip van levering en/of installatie DP-Coating in de onmogelijkheid verkeert hiertoe over te gaan wegens toedoen van de klant (bv. maar niet beperkt tot door afwezigheid van de klant of niet-bereikbaarheid van de klant) houdt DP-Coating eraan pas opnieuw over te gaan tot levering en/of installatie na het aanrekenen van de kosten aan de klant die zij dienaangaande heeft opgelopen (zoals maar niet beperkt tot verplaatsingskosten en opslagkosten). In het geval van een aankoop via de Webshop, zal de consument-klant gecontacteerd worden door DP-Coating betreffende de datum van levering op het door de consument-klant aangegeven leveringsadres. Ingeval de consument-klant niet aanwezig kan zijn, dient zij DP-Coating hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen binnen de 24 uur na voormelde mededeling door DP-Coating en aan te geven dat hij een nieuwe leveringsdatum wenst of de nodige instructies te geven dat de levering toch kan plaatsvinden (bv. door levering bij de buren of onder de carport). Bij het uitblijven van een reactie binnen voormelde termijn zal de levering plaatsvinden op de meegedeelde leveringsdatum en op het door de consument-klant verstrekte leveringsadres. De Producten worden steeds geleverd DELIVERED AT PLACE (Incoterms® 2010) op het door de klant opgegeven leveringsadres of op het alternatieve door de consument-klant verstrekte adres, zodat de overdracht van risico voor beschadigingen, vernielingen en verdwijningen met betrekking tot de Producten steeds overgaan op het ogenblik dat deze levering plaatsvindt. Bij afwezigheid van de klant of ingeval de levering, ondanks de instructies van de klant betreffende het alternatieve adres, toch niet mogelijk is, zullen de Producten een tweede maal aangeboden worden voor levering. De kosten daarmee verbonden zullen door DP-Coating doorgerekend worden aan de consument-klant.
DP-Coating behoudt zich het recht voor om gedeeltelijke leveringen te doen voor wat betreft om het even welke bestelling/opdracht en daarvoor een factuur op te maken.
Een gebrekkige of onvolledige levering kan noch de terughouding, noch de vertraging van de verschuldigde geldsommen wettigen.

7. Zichtbare & verborgen gebreken:

De klant moet onmiddellijk na levering maar in ieder geval voorafgaand aan de montage, gebruik en/of doorverkoop van de Producten en/of de Goederen, een eerste verificatie dienaangaande uitvoeren. Deze onmiddellijke verificatieplicht heeft onder meer betrekking op: (louter exemplatieve opsomming) hoeveelheid, samenstelling, afmetingen, conformiteit van de levering, zichtbare gebreken, juiste locatie(s), etc.).
De klant dient direct verifieerbare afwijkingen, op straffe van verval, te vermelden op het leveringsnota. Indien geen klachten worden meegedeeld op dit ontvangstdocument, wordt de klant geacht door zijn handtekening de levering te hebben goedgekeurd en aanvaard.
Voor consumenten-klanten geldt de wettelijke garantie voor verborgen gebreken van 2 jaar vanaf de datum van levering van de Producten en/of de Goederen (leveringsbon). Dergelijke garantie kan slechts worden ingeroepen voor zover de consument-klant kan aantonen dat het gebrek reeds bestond op het moment van levering. Alle klachten op grond van verborgen gebreken dienen, op straffe van verval, binnen 48 uur na de ontdekking ervan door de klant aan DP-Coating te worden meegedeeld via het emailadres info@dpcoating.com.
De garantietermijn waarvan professionele klanten genieten betreffende verborgen gebreken is deze zoals vastgelegd in de overeenkomst met de klant en zal steeds afhankelijk zijn van het gekochte Product of van het type coating dat gebruikt is voor de uitvoering van de opdracht. De garantietermijn zal steeds ingaan op datum van levering van de Producten en/of de Goederen (leveringsbon) en de verborgen gebreken dienen uiterlijk 48 uur na de ontdekking ervan schriftelijk aan DP-Coating te worden meegedeeld.
Indien geen klachten worden meegedeeld binnen deze termijnen, wordt deze geacht de levering te hebben goedgekeurd en aanvaard. Op straffe van onontvankelijkheid van de klacht moet de klant kunnen bewijzen dat hij de Producten en/of de Goederen zowel voor als na het ontdekken van de gebreken correct bewaard heeft.
Na het constateren van enig gebrek is iedere klant verplicht om het verder gebruik van het desbetreffende Product en/of Goed onmiddellijk te staken en voorts al het redelijke te doen en te laten doen ter voorkoming van (verdere) schade en correcte bewaring van de Producten en/of Goederen op straffe van onontvankelijkheid van de klacht.
De klant mag in geen geval de Producten en/of Goederen terugsturen aan DP-Coating zonder voorafgaandelijk akkoord van laatstgenoemde. DP-Coating behoudt zich het recht voor om samen met de klant, ter plaatse de gebreken te gaan vaststellen en de oorzaak ervan na te gaan. DP-Coating is in geen geval verantwoordelijk voor het verlies van of schade aan geretourneerde Producten en/of Goederen, tot wanneer deze door DP-Coating in haar magazijnen werden aanvaard.
De garantie of vrijwaring voor verborgen gebreken is in geen geval van toepassing indien de schade veroorzaakt is door:
a) Een onoordeelkundig of foutief gebruik van het Product en/of Goed;
b) Een onoordeelkundig of foutief onderhoud van het Product en/of Goed;
c) Gebreken die te wijten zijn aan normale slijtage, onjuiste behandeling, buitengewone belasting, gebruik van ongeschikte montage attributen, externe invloeden of schade veroorzaakt door overmacht;
d) Gebreken veroorzaakt door het niet naleven van de gebruikshandleiding of de installatievoorschriften zoals verstrekt bij de levering;
e) De verwerking, verandering en/of herstel door de klant of een derde.
Het indienen van een klacht geeft de klant niet het recht om zijn betalingsverplichtingen op te schorten. De klant is gehouden tot vergoeding van de kosten gemaakt naar aanleiding van onterechte klachten.
De waarborgen die DP-Coating aan de klant aanbiedt blijven naar eigen keuze en inzicht van DP-Coating beperkt tot (geheel of gedeeltelijke): (i) vervanging (ii) terugname van de betreffende Producten en/of Goederen, met creditering aan de klant.
De klant erkent dat DP-Coating geen garantie biedt dat de Producten en/of Goederen voldoen aan de regelgeving of vereisten die gelden in enig rechtsgebied behalve, de regelgeving of vereisten die gelden in België zoals deze geldt op het moment van levering van de Producten en/of Goederen aan de klant door DP-Coating, zodoende DP-Coating niet verantwoordelijk kan gesteld worden voor latere wetswijzigingen van welke aard dan ook.

8. Betaling:

Behoudens ingeval van een aankoop middels de Webshop en tenzij anders overeengekomen zijn alle facturen van DP-Coating steeds integraal betaalbaar contant op de maatschappelijke zetel van DP-Coating en zonder korting op factuurdatum. Deze factuur is betaalbaar binnen een termijn zoals vermeld op de factuur. Facturen kunnen enkel geldig schriftelijk worden geprotesteerd bij aangetekende brief binnen de 10 kalenderdagen na factuurdatum en met vermelding van factuurdatum, factuurnummer en een gedetailleerde motivering.
Voor elke factuur die geheel of gedeeltelijk niet betaald is op de vervaldag wordt van rechtswege, zonder voorafgaande ingebrekestelling, een nalatigheidsinterest aangerekend van 1% per maand, waarbij elke begonnen maand als volledig verlopen wordt beschouwd, en bovendien wordt het verschuldigde bedrag, verhoogd met 12 % van het factuurbedrag, met een minimum van vijftig euro (€ 50,00) (incl. BTW), ten titel van forfaitaire schadevergoeding, onverminderd het recht van DP-Coating om een hogere schadevergoeding te eisen.
Indien een klant in gebreke blijft om één of meerdere uitstaande vorderingen aan DP-Coating te voldoen, behoudt DP-Coating zich het recht voor elke verdere levering of uitvoering van de opdracht onmiddellijk stop te zetten en om zonder enige ingebrekestelling andere bestellingen en/of opdrachten als geannuleerd te beschouwen in welk geval de forfaitaire schadevergoeding zoals voorzien in artikel 3 is verschuldigd. Bovendien brengt dit de onmiddellijke opeisbaarheid mee van alle andere facturen, zelfs deze die nog niet vervallen zijn en vervallen alle toegestane betalingsvoorwaarden. Hetzelfde geldt ingeval van dreigend faillissement, gerechtelijke of minnelijke ontbinding, staking van betaling, alsook bij elk ander feit wijzend op de insolvabiliteit van de klant.
De onvoorwaardelijke betaling van een deel van een factuurbedrag, geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van de factuur. Deelbetalingen worden steeds aanvaard onder alle voorbehoud en zonder enige nadelige erkentenis, en eerst toegerekend op de inningskosten, vervolgens op het schadebeding, de vervallen rente en tenslotte op de oudste openstaande hoofdsom.
Gaat het echter om een aankoop via de Webshop dan kan deze door de klant online betaald worden via een bijzondere betalingsmodule voorzien op de website van DP-Coating of middels een andere voorziene betalingsmethode. Voor de verwerking van deze online transacties doet DP-Coating een beroep op externe professionele en gespecialiseerde partners die een betalingsplatform beheren. De financiële gegevens van de klant die worden ingevoerd in het kader van een online betaling worden enkel uitgewisseld tussen de externe partner en de betrokken financiële instellingen. DP-Coating heeft geen toegang tot de vertrouwelijke financiële gegevens van de klant. De online betalingen gebeuren met behulp van beveiligde protocollen. Op alle online betalingen zijn de algemene voorwaarden van de externe beheerder van het betalingsplatform van toepassing, die als enige de verantwoordelijkheid draagt met betrekking tot de correcte uitvoering van alle online betalingen.

9. Elektronische facturatie:

Door het aanvaarden van deze algemene voorwaarden, verklaart de klant zich uitdrukkelijk akkoord met het gebruik van elektronische facturatie door DP-Coating, behoudens schriftelijke afwijking tussen partijen.

10. Aansprakelijkheid:

Ieder advies door DP-Coating verleent aan de klant gebeurt vrijwillig, en wordt aanvaard op eigen risico en beslissing van de klant zonder dat DP-Coating hiertoe enige aansprakelijkheid draagt.
Opgave van de verwachte levensduur van de Producten en van de coating voorzien door DP-Coating op de Goederen van de klant is steeds bij benadering.
De Producten en/of Goederen worden aangeboden volgens het basisprincipe dat de klant alle redelijke maatregelen heeft genomen om zich ervan te vergewissen dat de aangekochte Producten en/of de Goederen geschikt zijn voor het door de klant beoogde gebruik/bestemming/toepassing. De Producten en/of de Goederen worden uitsluitend op verantwoordelijkheid en op risico van de klant gebruikt, die alle directe of indirecte gevolgen van welke aard dan ook op zich neemt. DP-Coating verstrekt in dit opzicht geen enkele garantie.
Met uitzondering van de vrijwaring door DP-Coating volgens bovenstaande garantiebepaling, is de aansprakelijkheid van DP-Coating beperkt tot de factuurwaarde (incl. BTW) van de door DP-Coating geleverde Producten en/of Goederen en in ieder geval beperkt tot de aansprakelijkheid die dwingend door de wet is opgelegd.
DP-Coating is in geen enkel geval gehouden tot het vergoeden van onrechtstreekse schade (zoals, maar niet beperkt tot, inkomstenderving of schade aan derden) noch tot gevolgschade.
DP-Coating is evenmin aansprakelijk voor gebreken die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt worden door een daad van de klant of van een derde, ongeacht of deze worden veroorzaakt door een fout of nalatigheid.
De klant draagt de volledige verantwoordelijkheid voor de aan DP-Coating afgeleverde Goederen en dient er bijgevolg voor te zorgen dat hij niet-gebrekkige Goederen verstrekt aan DP-Coating. Dientengevolge is DP-Coating onder meer niet aansprakelijk voor fouten in de coating wanneer deze het gevolg zijn van gebrekkige Goederen (zoals maar niet beperkt tot bramen, scherpe snijkanten, onderbroken lasnaden, lasspatten, verschillen in wanddikten groter dan 2-3 verhouding).
DP-Coating kan bovendien in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor fouten te wijten aan foutieve, laattijdige of onvolledige informatie (o.m. inzake het type coating) zoals meegedeeld door de klant.
De klant dient de DP-Coating te vergoeden voor alle aanspraken, indien DP-Coating door een derde wordt aangesproken ten gevolge van een fout van de klant. Bij gebreke aan een fout in hoofde van DP-Coating, zal er in geen geval een rechtstreekse vordering zijn ten voordele van de klant en/of elke andere derde die geen rechtstreeks contractuele band heeft met DP-Coating.

11. Eigendomsvoorbehoud en retentierecht:

In geval van een overeenkomst afgesloten op de maatschappelijke zetel van DP-Coating of een overeenkomst afgesloten buiten de verkoopsruimten van DP-Coating, behoudt DP-Coating zich de eigendom voor van de aan de klant geleverde Producten voor zolang de klant de prijs, kosten, intresten en alle andere toebehoren niet volledig heeft betaald. Niettemin zullen de risico's van het verlies of de vernietiging van de verkochte Producten integraal worden gedragen door de klant vanaf het moment van levering.
Het is de klant bijgevolg verboden de geleverde Producten hetzij te verkopen, hetzij te verpanden aan een derde, als betaalmiddel aan te wenden, met een zekerheid te bezwaren of erover op enige wijze te beschikken, zolang de totale prijs niet volledig is betaald. Voor zover als nodig wordt onderhavige clausule geacht voor elke levering herhaald te zijn.
De klant verbindt zich ertoe om DP-Coating onmiddellijk via aangetekend schrijven te verwittigen van elk beslag dat door een derde op de verkochte Producten zou zijn gelegd.
In geval de klant de aan DP-Coating toebehorende Producten - zelfs verwerkt - doorverkoopt, draagt hij vanaf dat ogenblik aan DP-Coating alle schuldvorderingen over die voortkomen uit deze doorverkoop. De klant is gehouden het bedrag dat hij ontvangt voor - de al dan niet bewerkte - Producten waarop het eigendomsvoorbehoud geldt, aan DP-Coating te laten geworden als vergoeding voor het beëindigen van het eigendomsrecht en als waarborg voor DP-Coating ten belope van de waarde van de Producten waarop dit eigendomsrecht rust. De eventueel betaalde voorschotten blijven DP-Coating verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop. De verwerking en/of montage van de Producten door de klant brengt geen eigendomsoverdracht teweeg. DP-Coating wordt mede-eigenaar van het product dat ontstaat na verwerking, zelfs als hiervoor andere goederen worden gebruikt, en dit ten belope van de waarde van de Producten waarvoor het eigendomsvoorbehoud geldt. De klant dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten op de onbetaalde Producten veilig te stellen.
Tenslotte behoudt DP-Coating zich het recht voor om de Goederen van de klant niet terug te geven, tot zolang de klant niet heeft voldaan aan de aan hem openstaande schulden, van welke aard dan ook, in kader hun contractuele relatie.

12. Herroepingsrecht:

De consument-klant beschikt over een recht tot herroeping zowel met betrekking tot de Producten aangekocht via de Webshop, alsook wanneer het gaat om een overeenkomst betreffende het leveren van Diensten afgesloten via de Webshop. Op grond van Boek VI Marktpraktijken & Consumentenbescherming van het Wetboek Economisch Recht heeft de klant het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn betreffende de Producten verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de klant of een door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het Product fysiek in bezit krijgt. De herroepingstermijn betreffende de Diensten verstrijkt 14 kalenderdagen volgend op de dag waarop de Dienstenovereenkomst werd afgesloten. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant DP-Coating (7711, Dottenijs, Kaaistraat 22, België, Tel +32 56 34 35 03, fax +32 56 84 08 38, info@dpcoating.com) via een ondubbelzinnige verklaring per post of per mail op de hoogte stellen van zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen. De klant kan hiervoor ook gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping maar is hiertoe niet verplicht. De klant kan het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijk geformuleerde verklaring ook elektronisch invullen en opsturen via onze website. Als de klant van deze mogelijkheid gebruik maakt zal DP-Coating de klant onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bv. per email) een ontvangstbevestiging van diens herroeping sturen. Om de herroepingstermijn na te leven, volstaat het dat de klant zijn mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.
Als de klant de overeenkomst herroept, ontvangt de klant alle betalingen die hij op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de klant voor een andere wijze van levering dan de door DP-Coating geboden goedkoopste standaardlevering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen nadat DP-Coating op de hoogte is gesteld van de beslissing van de klant de overeenkomst te herroepen, van DP-Coating terug.
DP-Coating betaalt de klant alsdan terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zal de klant voor zulke terugbetalingen geen kosten in rekening worden gebracht. DP-Coating mag wachten met de terugbetaling tot DP-Coating de Producten heeft terug gekregen of de klant heeft aangetoond dat hij de Producten heeft teruggezonden, al naargelang welk tijdstip eerst valt. De klant dient de Producten onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij besluit de overeenkomst te herroepen aan DP-Coating heeft meegedeeld, aan DP-Coating de Producten terug te zenden of te overhandigen.
De klant is op tijd als hij de Producten terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de Producten komen voor rekening van de klant, tenzij anders overeengekomen. De klant is alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de Producten die het gevolg is van het gebruik van de Producten, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de Producten vast te stellen. De terugbetaling van de leveringskosten door DP-Coating verloopt steeds pro rata. (Bijvoorbeeld: Klant koopt 2 producten aan en stuurt 1 terug bij herroeping. In dat geval dient DP-Coating de leveringskosten maar voor 50% terug te betalen.) Wanneer DP-Coating echter gebruikt maakt van een forfaitaire leveringskost, zal bij een gedeeltelijke herroeping DP-Coating niet gehouden zijn om enige leveringskost terug te betalen.
Het teruggezonden Product mag niet in gebruik genomen zijn en dient zich in dezelfde staat te bevinden als op het ogenblik van de levering. Bovendien dient het Product in de originele verpakking waarin het Product werd verzonden, teruggezonden te worden, al dan niet geopend en inclusief alle bij het Product geleverde toebehoren, zodoende DP-Coating ook na herroeping het Product nog kan doorverkopen aan een derde.
Onverminderd het voorgaande geldt dat, wanneer de consument-klant zijn herroepingsrecht uitoefent nadat hij DP-Coating schriftelijk heeft verzocht om tijdens de herroepingstermijn aan te vangen met de levering van de Diensten (cfr. art. 3 §2), hij aan DP-Coating een bedrag verschuldigd is evenredig aan de Diensten reeds geleverd op het moment dat de consument-klant zijn herroepingsrecht uitoefent, vergeleken met de volledige uitoefening van de overeenkomst.
In geen geval beschikt een professionele klant over het recht tot herroeping. Verder is het herroepingsrecht uitgesloten voor alle Producten die geïndividualiseerd zijn of het voorwerp hebben uitgemaakt van enig maatwerk.

13. Promoties:

Promotionele toegiften door DP-Coating, in welke vorm dan ook (zoals maar niet beperkt tot prijsverminderingen, kortingsbonnen, gratis verzending, etc.) dienen steeds gebruikt te worden volgens de richtlijnen zoals uitdrukkelijk aangegeven dienaangaande. In ieder geval kunnen deze slechts op 1 bestelling betrekking hebben, niet gecumuleerd worden en dragen deze een persoonlijk karakter.

14. Overmacht/hardship:

Indien DP-Coating wegens overmacht in de onmogelijkheid verkeert om haar verplichtingen uit te voeren of de uitvoering ervan onredelijk verzwaart, heeft zij het recht om de uitvoering ervan geheel/gedeeltelijk en voorlopig voor de duur van deze overmacht/hardship, dan wel definitief op te schorten, ofwel te heronderhandelen met de klant ofwel de herziening of ontbinding van de overeenkomst te vragen bij eenvoudige schriftelijke betekening aan de klant, zonder tot enige vooropzeg gehouden te zijn of enige schadevergoeding verschuldigd te zijn.

15. Schuldcompensatie:

Overeenkomstig de bepalingen van de Wet op de Financiële Zekerheden van 15 december 2004 compenseren en verrekenen DP-Coating en de klant automatisch en van rechtswege alle actueel bestaande en toekomstige schulden opzichtens elkaar. Dit betekent dat in de permanente relatie tussen DP-Coating en de klant steeds maar de grootste schuldvordering per saldo na de voormelde automatische verrekening overblijft.
Deze schuldvergelijking zal in elk geval tegenstelbaar zijn aan de curator en de overige samenlopende schuldeisers, die zich dus niet zullen kunnen verzetten tegen de door partijen doorgevoerde schuldvergelijking.

16. Persoonsgegevens:

De klant geeft aan DP-Coating de toelating om de door de klant verstrekte persoonsgegevens op te nemen in een geautomatiseerd gegevensbestand. DP-Coating handelt hierbij in overeenstemming met de Belgisch wet verwerking persoonsgegeven d.d. 8 december 1992.
Deze gegevens zullen gebruikt worden met het oog op het voeren van informatie- of promotiecampagnes in verband met de door DP-Coating aangeboden prestaties en/of producten in het kader van de contractuele relatie tussen DP-Coating en de klant.
De klant kan steeds om mededeling en verbetering van zijn gegevens vragen. Indien de klant geen commerciële informatie van DP-Coating meer wenst te ontvangen, dient de klant DP-Coating hiervan op de hoogte te brengen.

17. Beeldmateriaal:

Ingeval DP-Coating beeldmateriaal maakt, al dan niet bij de klant zelf, van de aan de klant geleverde Producten en/of Diensten, geeft de klant aan DP-Coating de toelating om het beeldmateriaal te gebruiken voor: (louter exemplatieve opsomming) algemene informatie, publicitaire doeleinden, publicatie op de website van DP-Coating, publicatie in folders, etc.

18. Intellectuele Eigendomsrechten:

DP-Coating behoudt de auteursrechten en alle intellectuele rechten op de door haar ontwikkelde coatings, geproduceerde Producten en opgemaakte documenten, sjablonen, technische beschrijvingen, plannen, tekeningen, modellen, stalen of foto's (niet-limitatieve opsomming) en dit ongeacht of aan de klant voor de vervaardiging ervan kosten werden in rekening gebracht.
Geen enkele offerte, bestelling, overeenkomst of samenwerking kan worden geïnterpreteerd als dat de klant enige eigendomsrecht of ander exclusief recht zou verkrijgen op voormelde gegevens. Deze gegevens mogen, zolang deze niet publiek toegankelijk worden gemaakt door DP-Coating, zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van DP-Coating niet worden gekopieerd, gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor zij bestemd zijn of aan derden getoond worden en dienen op eenvoudig verzoek onmiddellijk te worden terugbezorgd aan DP-Coating.
DP-Coating heeft het recht ze te gebruiken voor publicitaire doeleinden zonder aan de klant enige vergoeding verschuldigd te zijn.

Elke inbreuk door de klant op deze paragraaf geeft aanleiding tot betaling van een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 50% van de prijs van de Producten of Diensten onverminderd vergoeding van hogere bewezen schade.

19. Bevoegde rechtbank en recht:

Het Belgisch recht is van toepassing.
Geschillen behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement waar DP-Coating haar maatschappelijke zetel heeft, tenzij DP-Coating hiervan uitdrukkelijk afwijkt.

20. Taal:

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen erkent de klant dat de taal van deze algemene voorwaarden eveneens de voertaal vormt in alle commerciële transacties met DP-Coating. De Nederlandstalige versie van deze algemene voorwaarden is de enige authentieke. Eventuele vertalingen hiervan zijn een loutere commerciële toegift naar de klant toe.

Questions? Interested?

Please contact us. We will reply within 48 hours.

Send your message here

Company details

IZ Pont Bleu
Rue du Quai, 22
7711 Dottignies (Belgium)

Office hours 8 am - 5 pm
Showroom by appointment
Warehouse 8 am - 4 pm

Contact us

T +32 56 34 35 03
F +32 56 84 08 38
info@dpcoating.com

CONTACT FORM